MENU
Košarica Lokalna ponudba Izdelki Vzmetnice

Splošni pogoji za ključno besedo VINJETA

1. Izvajalec nagradne igre 'VINJETA 2017' - v nadaljevanju 'VINJETA'!

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri 'VINJETA', katere organizator in izvajalec je Privoščite d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin, matična številka: 3773795, ID za DDV: SI10703519.

Pokrovitelj nagradne igre je podjetje Proevent d.o.o., Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI68557027.

Z uporabo storitve se uporabnik strinja in potrjuje Pravila in pogoje uporabe storitve, ki so objavljeni na spletni strani www.privoscite.si.

2. Opis nagradne igre

Nagradna igra 'VINJETA' temelji na znanju uporabnikov. Uporabnik sodeluje tako, da na številko 3090 pošlje SMS s ključno besedo VINJETA. Uporabnik mora pravilno odgovoriti na zastavljeno nagradno vprašanje (1 vprašanje).

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, starejši od 15 let, ki lahko sodelujejo večkrat in si tako povečajo možnost prejema nagrade. Uslužbenci izvajalca in njihovi najbližji sorodniki (vključno z življenjskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh podružnic in/ali agencij ter pokroviteljev, povezanih z omenjeno nagradno igro, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava bo neveljavna.

2.1. Trajanje nagradne igre

Nagradni kviz poteka od 05/01/2017 do vključno 13/01/2017 do 24.00.

2.2. Sodelovanje v nagradni igri

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri bodo objavljeni na www.privoscite.si.

Uporabniki ponudnika poti Telekom Slovenije (Debitel) in Telemach mobil

Uporabnik za začetek pošlje SMS sporočilo s ključno besedo VINJETA na številko 3090. Ko uporabnik pošlje SMS, prejme brezplačni SMS za potrditev splošnih pogojev, objavljenih na www.privoscite.si. Če se z njimi strinja, pošlje DA na 3090. Uporabnik mora splošne pogoje potrditi samo ob prvem sodelovanju v nagradni igri. Če je uporabnik potrdil splošne pogoje, prejme plačljivo SMS sporočilo (0,99 EUR) s prvim vprašanjem. Če njegov odgovor ni pravilen, prejme plačljivo SMS sporočilo, da je njegov odgovor napačen in da naj poskusi ponovno. Ko uporabnik odgovori pravilno na zastavljeno vprašanje (1 vprašanje), prejme brezplačno SMS sporočilo, da je na vprašanje odgovoril pravilno in tako sodeluje v žrebu.

Uporabnik splošne pogoje potrdi le ob prvem sodelovanju v nagradni igri.

Uporabniki ponudnika poti Si.mobil

Uporabnik za začetek pošlje SMS sporočilo s ključno besedo VINJETA na številko 3090. Ob prvem sodelovanju mora uporabnik potrditi sodelovanje (Splošni pogoji so objavljeni na www.privoscite.si. Potrdi plačilo zneska 0,99 EUR (Maksimalno plačilo posameznega dogodka 25x v tednu) Za potrditev odgovori z DA! Preklici narocnino s ključno besedo STOP). Če je uporabnik potrdil splošne pogoje, prejme plačljivo SMS sporočilo (0,99 EUR) s prvim vprašanjem. Če njegov odgovor ni pravilen, prejme plačljivo SMS sporočilo, da je njegov odgovor napačen in da naj poskusi ponovno. Ko uporabnik odgovori pravilno na zastavljeno vprašanje (1 vprašanje), prejme brezplačno SMS sporočilo, da je na vprašanje odgovoril pravilno in tako sodeluje v žrebu.

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri bodo objavljeni na www.privoscite.si.

Uporabnik splošne pogoje potrdi le ob prvem sodelovanju v nagradni igri.

Izvajalec ne odgovarja za zakasnele, izgubljene ali nepopolne odgovore/glasove oz. za odgovore, ki niso bili prejeti oz. dostavljeni. Vse takšne prijave so neveljavne. Sodelujočim svetujemo, da si te pogoje natisnejo in jih shranijo na varnem.

2.3. Nagrajevanje

Nagrade:

- 1x vinjeta (nagrada bo izplačana v denarni obliki 110,00 EUR, z nakazilom na TRR)

- 9x praktična nagrada

Glavno nagrado (1x vinjeta) bomo podelili po koncu nagradne igre dne 16/01/2017. En nagrajenec bo naključno računalniško izžreban. 

Vsak dan trajanja nagradne igre (9 dni) bomo izžrebali tudi enega nagrajenca, ki bo prejel praktično nagrado. Objavljen bo na spletni strani izvajalca praviloma naslednji dan oziroma kot je navedeno spodaj.

Odgovornost podeljevanja nosi družba Privoščite d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin.

2.4. Obveščanje in objavljanje nagrajencev

Nagrajence, ki prejmejo praktične nagrade, bomo obveščali o nagradi:
- 06.01.2017 (nagrajenca iz dne 05.01.2017)
- 09.01.2017 (nagrajence iz dne 06., 07. in 08.01.2017)
- 10.01.2017 (nagrajenca iz dne 09.01.2017)
- 11.01.2017 (nagrajenca iz dne 10.01.2017)
- 12.01.2017 (nagrajenca iz dne 11.01.2017)
- 13.01.2017 (nagrajenca iz dne 12.01.2017)
- 16.01.2017 (nagrajence iz dne 13., 14. in 15.01.2017)

Glavnega nagrajenca (1 nagrajenca, ki prejme 1x letno VINJETO za osebni avtomobil za leto 2017) bomo obvestili po koncu nagradne igre, 16.01.2017, in ga bomo izžrebali med vsemi sodelujočimi.

Nagrajenca bomo obvestili prek SMS sporočila in telefonskega klica. Pozvan bo k posredovanju svojih podatkov (ime, priimek, elektronski naslov, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, telefonska številka, EMŠO, davčna številka, TRR in ime banke, kjer ima odprt račun ter kratka izjava ob prejemu nagrade ter slika). Pridržujemo si pravico do objave imena in kraja bivanja, slike ter izjave, na spletni strani www.privoscite.si.

2.5. Prevzem nagrad

Nagrajencem bomo praktične nagrade poslali po pošti v roku 3 delovnih dni po prejemu potrebnih podatkov o dostavi.

Glavnemu nagrajencu, ki bo prejel 1x letno vinjeto za osebni avtomobil 2017, pa bo nagrada izplačana v denarni obliki 110,00 EUR, z nakazilom na TRR po prejetju vseh potrebnih podatkov nagrajenca.

Pogoj za prejem nagrade je, da nagrajenec (izžrebana telefonska številka) ni prejemnik nagrade v kateri od preteklih nagradnih iger, v zadnjih 6 mesecih od pričetka te nagradne igre. V kolikor je izžrebana telefonska številka že prejela nagrado v zadnjih 6 mesecih, se izžreba novega nagrajenca (novo telefonsko številko).

Pogoj za prejem nagrad je, da nagrajenec izvajalcu v 24 urah po obvestilu (SMS sporočilo/telefonski klic), pošlje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, telefonska številka, EMŠO, davčno številko, TRR in ime banke, kjer ima odprt račun in kratko izjavo ob prejemu nagrade in svojo sliko - na mail info@privoscite.si (s pripisom: 'VINJETA'). Nadalje nagrajenec s strani izvajalca na svoj elektronski naslov prejme izpolnjeno izjavo, ki jo mora podpisano izvajalcu poslati v roku 3 dni od prejema, in sicer na naslov Privoščite d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin, s pripisom: 'VINJETA'.

Če se dobitnik nagrade na obvestilo (SMS sporočilo/telefonski klic) najkasneje v roku 24 ur od obvestila ne bo odzval, oz. se bo odzval, a nato v roku 5 dni ne bo poslal podpisane izjave na naslov izvajalca, bo izvajalec štel, da nagrade ne želi prevzeti.

Pravice prevzema nagrad ni mogoče prenesti na tretjo osebo, razen prevzema nagrade v primeru, da jo prejme mladoletna oseba. V tem primeru se prevzem nagrade ureja z enim od staršev oz. zakonitim zastopnikom, ki se zaveže skupaj z nagrajencem, da bo le-ta nagrado prevzel v skladu s pravili te nagradne igre. Nagrad ni mogoče zamenjati. Izvajalec nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pravilih te nagradne igre. 

Organizator bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko.) S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št, 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12) obdavčen kot drugi dohodek, če njegova vrednost presega 42,00 eurov.

2.6. Dodatne informacije o nagradni igri

Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na www.privoscite.si.

2.7. Plačilo storitve

Ponudnik poti obračunava uporabo storitve za preteklo obračunsko obdobje.

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d. ter Splošni pogoji za uporabo storitev omrežja GSM/UMTS družbe Si.mobil, d. d. in Telemach mobil d.o.o. (prej Tušmobil, d. o. o.).

Ponudnik storitve lahko spreminja cenik, o tem pa uporabnike obvešča na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in navodila za uporabo storitve. Če bo ponudnik storitve med trajanjem storitve spremenil ceno storitve, bo od uporabnikov znova pridobil strinjanja za uporabo storitve.

2.8. Cenik

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti (Telekom Slovenije, Debitel, Si.mobil in Telemach mobil (prej Tušmobil)). Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa Privoščite.si: uporabniki Telekom Slovenije, Debitelovi naročniki in predplačniki / Simobil naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Telemach mobil. SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, Simobil in Telemach mobil (prej Tušmobil).

Ime SMS storitve Uporaba storitve Opis dogodka/mobilne vsebine Ime MT SMS na izpisu pogovorov Cena v EUR z DDV
Privoščite.si Samostojna št. Sistemska sporočila Sistemska sporočila 0,00
Privoščite.si Samostojna št. Info. na zahtevo Privoščite.si 4 0,99

3. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S potrditvenim SMS sporočilom oz. sodelovanjem, uporabnik potrjuje Pravila in pogoje uporabe storitve Privoščite.si in se strinja, da podjetje Privoščite d.o.o. obdeluje njegove osebne podatke za namene izvedbe storitve SMS nagradne igre (pridobivanje podatkov od uporabnikov, shranjevanje podatkov do izvedbe žrebanja, uporaba podatkov za izvedbo žrebanja). Privolitev v zbiranje osebnih podatkov je prostovoljna, uporabnik s poslanim SMS sporočilom pristane na izvedbo SMS storitve. Uporabniki imajo pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov.

4. Privoscite.si SMS klub

Uporabniki, ki sodelujejo v SMS nagradni igri, bodo včlanjeni v brezplačni Privoščite klub. Uporabnik se strinja s tem, da podjetje Privoščite d.o.o. obdeluje njegove osebne podatke za namene pošiljanja promocijskih sporočil Privoščite.si, v skladu s splošnimi pogoji Privoščite.si, ki so objavljeni na: www.privoscite.si. Promocijska sporočila oglaševalcev bo uporabnikom pošiljal Privoščite.si, ki oglaševalcem v nobenem primeru ne bo posredoval ali omogočil vpogleda v bazo podatkov o uporabnikih. Privoščite.si lahko za namene direktnega marketinga izvede profiliranje članov. Včlanitev v Privoščite.si klub je prostovoljna. Člani imajo pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov. Vsak član se iz Privoščite kluba lahko kadarkoli odjavi tako, da na številko 3090 pošlje SMS sporočilo z vsebino »KLJUČNA BESEDA« STOP (v tem primeru VINJETA STOP).

Povratna SMS-sporočila iz kluba so za uporabnika BREZPLAČNA. Poslana SMS-sporočila se obračunavajo po ceniku vašega mobilnega operaterja.

5. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

  • sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno varen in zanesljiv;
  • ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami;
  • ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom;
  • ponudnik storitev ne odgovarja za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki;
  • ponudnik storitev ne odgovarja za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti telefona in neznanja ali nespretnosti uporabnika;
  • ponudnik storitev ne odgovarja za kakršne koli napake ali nedelovanje telefona, ki so posledica uporabe vsebinskih motivov na tehnološko neustreznih telefonih;
  • ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

6. Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad ter postopkom plačila dohodnine rešuje izvajalec nagradne igre, ki je odgovoren za pravilni potek nagradne igre.

7. Kršitve

Ponudnik bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

8. Kontakt

PRIVOŠČITE d.o.o., reklamacijska služba, Telefon: 040 711 743, E-mail: info@privoscite.si
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka na delovne dneve: 09:00 – 15:00 ure.

Bi si radi privoščili več za manj denarja? Prijavite se na enovice!