Splošni pogoji za ključno besedo KRAKOV

1. Organizator nagradne igre 'ADVENTNI KRAKOV z GoHolidays za 2 osebi' - v nadaljevanju 'KRAKOV'!

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri 'KRAKOV', katere organizator je Privoščite d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin, matična številka: 3773795, ID za DDV: SI10703519.

Ponudnik storitve je Privoščite d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin, matična št: 3773795000, davčna št: SI10703519 (v nadaljevanju organizator).

Pokrovitelj nagradne igre je podjetje Muranica, turistično organiziranje in svetovanje, Gabrijela Starešina s.p., ki podarja 3-dnevni izlet v predbožični KRAKOV za 2 osebi.

Z uporabo storitve se uporabnik strinja in potrjuje Pravila in pogoje uporabe storitve, ki so objavljeni na spletni strani www.privoscite.si.

2. Opis nagradne igre

Nagradna igra 'KRAKOV' temelji na znanju uporabnikov. Uporabnik sodeluje tako, da na številko 3090 pošlje SMS s ključno besedo KRAKOV. Uporabnik mora pravilno odgovoriti na zastavljena nagradna vprašanja.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, starejši od 15 let, ki lahko sodelujejo večkrat in si tako povečajo možnost prejema nagrade. Uslužbenci organizatorja in njihovi najbližji sorodniki (vključno z življenjskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh podružnic in/ali agencij ter pokroviteljev, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava bo neveljavna.

2.1. Trajanje nagradne igre

Nagradni kviz poteka od 7/12/2015 do 14/12/2015 do 24.00 ure.

2.2. Sodelovanje v nagradni igri

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri bodo objavljeni na www.privoscite.si.

Uporabniki ponudnika poti Telekom Slovenije (Debitel) in Telemach mobil (prej Tušmobil)

Uporabnik za začetek pošlje SMS sporočilo s ključno besedo KRAKOV na številko 3090. Ko uporabnik pošlje SMS, prejme brezplačni SMS za potrditev splošnih pogojev, objavljenih na www.privoscite.si in da ima na voljo 2 minuti, da odgovori na prejeto zastavljeno vprašanje. Če se z njimi strinja, pošlje DA na 3090. Uporabnik mora splošne pogoje potrditi samo ob prvem sodelovanju v nagradni igri. Če je uporabnik potrdil splošne pogoje, prejme prvo plačljivo SMS sporočilo (0,99 EUR) s prvim vprašanjem. Če je njegov odgovor pravilen, prejme naslednje plačljivo SMS sporočilo z naslednjim vprašanjem. Če njegov odgovor ni pravilen, prejme plačljivo SMS sporočilo, da je njegov odgovor napačen in da naj poskusi ponovno z novim sklopom vprašanj. Ko uporabnik odgovori pravilno na vsa 3 zastavljena vprašanja, prejme brezplačno SMS sporočilo, da je na vsa vprašanja odgovoril pravilno in da s tem sodeluje v žrebu za nagrado.

Uporabnik splošne pogoje potrdi le ob prvem sodelovanju v nagradni igri.

Uporabniki ponudnika poti Si.mobil

Uporabnik za začetek pošlje SMS sporočilo s ključno besedo KRAKOV na številko 3090. Ob prvem sodelovanju mora uporabnik potrditi sodelovanje (Splošni pogoji so objavljeni na www.privoscite.si). Potrdi plačilo zneska 0,99 EUR (Maksimalno plačilo posameznega dogodka 25x v tednu) Za potrditev odgovori z DA! (Prekliči naročnino s kljucno besedo KRAKOV STOP). V kolikor uporabnik potrdi splošne pogoje, prejme prvo plačljivo SMS sporočilo (0,99 EUR) s prvim vprašanjem. Če je njegov odgovor pravilen, prejme naslednje plačljivo SMS sporočilo z naslednjim vprašanjem. Če njegov odgovor ni pravilen, prejme plačljivo SMS sporočilo, da je njegov odgovor napačen in da naj poskusi ponovno z novim sklopom vprašanj. Ko uporabnik odgovori pravilno na vsa tri vprašanja, prejme brezplačno SMS sporočilo, da je na vsa vprašanja odgovoril pravilno in da s tem sodeluje v zrebu za nagrado.

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na www.privoscite.si.

Uporabnik splošne pogoje potrdi le ob prvem sodelovanju v nagradni igri.

Organizator ne odgovarja za zakasnele, izgubljene ali nepopolne odgovore/glasove oz. za odgovore, ki niso bili prejeti oz. dostavljeni. Vse takšne prijave so neveljavne. Sodelujočim svetujemo, da si te pogoje natisnejo in jih shranijo na varnem.

2.3. Nagrajevanje

Nagrade:

1 x izlet v adventni KRAKOV za 2 osebi, v terminu od 18.12. do 20.12.2015, ki ga podarja podjetje Muranica, turistično organiziranje in svetovanje, Gabrijela Starešina s.p..

Po koncu nagradne igre, dne 15/12/2015, bomo izmed vseh sodelujočih, ki so v celoti pravilno rešili kviz 'KRAKOV' (tj. pravilno odgovorili na vsa 3 vprašanja) izžrebali enega (1) nagrajenca, ki bo prejel IZLET v adventni KRAKOV za 2 osebi.

Nagrado bomo podelili 15/12/2015.

Odgovornost podeljevanja nosi družba Privoščite d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin.

2.4. Obveščanje in objavljanje nagrajencev

Nagrajenca bomo dne 15/12/2015 o nagradi obvestili prek SMS sporočila in telefonskega klica. Pozvan bo k posredovanju svojih podatkov (ime, priimek, elektronski naslov, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, telefonska številka, EMŠO in davčna številka ter kratka izjava ob prejemu nagrade ter slika). Nagrajenec bo prejel telefonsko številko, na katero se mora v roku 48 ur od obvestila s strani organizatorja javiti pokrovitelju nagradne igre in urediti podrobnosti, sicer izgubi pravico do prejema nagrade.
Pridržujemo si pravico do objave imena in kraja bivanja, slike ter izjave, na spletni strani www.privoscite.si.

2.5. Prevzem nagrad

Nagrajenec podrobnosti koriščenja nagrade uredi s pokroviteljem nagradne igre v roku 48 ur od prejetega obvestila s strani organizatorja.

Pogoj za prejem nagrade je, da nagrajenec (izžrebana telefonska številka) ni prejemnik nagrade v kateri od preteklih nagradnih iger, v zadnjih 6 mesecih od pričetka te nagradne igre. V kolikor je izžrebana telefonska številka že prejela nagrado v zadnjih 6 mesecih, se izžreba novega nagrajenca (novo telefonsko številko).

Pogoj za prejem nagrad je, da nagrajenec organizatorju v 24 ur po obvestilu (SMS sporočilo/telefonski klic), pošlje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, telefonska številka, trr, bic banke, EMŠO, davčno številko in kratko izjavo ob prejemu nagrade in svojo sliko - na mail info@privoscite.si (s pripisom: 'KRAKOV'). Nadalje nagrajenec s strani organizatorja na svoj elektronski naslov prejme telefonsko številko pokrovitelja nagradne igre, ki ga mora nagrajenec poklicati v roku 48 ur in urediti podrobnosti odhoda. Ob tem nagrajenec prejme na svoj elektronski naslov tudi izpolnjeno izjavo, ki jo mora podpisano organizatorju poslati v roku 3 dni od prejema, in sicer na naslov Privoščite d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin, s pripisom: 'KRAKOV'.

Če se dobitnik nagrade na obvestilo (SMS sporočilo/telefonski klic) najkasneje v roku 24 ur od obvestila ne bo odzval, oz. se bo odzval, a nato v roku 48 ur ne bo uredil podrobnosti s pokroviteljem nagradne igre, bo organizator štel, da nagrade ne želi prevzeti in jo bo podelil drugemu nagrajencu (nov žreb). 

Pravice prevzema nagrad ni mogoče prenesti na tretjo osebo, razen prevzema nagrade v primeru, da jo prejme mladoletna oseba. V tem primeru se prevzem nagrade ureja z enim od staršev oz. zakonitim zastopnikom, ki se zaveže skupaj z nagrajencem, da bo le-ta nagrado prevzel v skladu s pravili te nagradne igre. Nagrad ni mogoče zamenjati. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pravilih te nagradne igre. 

Organizator bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.  Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko.) S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št, 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12) obdavčen kot drugi dohodek, če njegova vrednost presega 42,00 eurov.

S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.

2.6. Dodatne informacije o nagradni igri

Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na www.privoscite.si.

2.7. Plačilo storitve

Ponudnik poti obračunava uporabo storitve za preteklo obračunsko obdobje.

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d. ter Splošni pogoji za uporabo storitev omrežja GSM/UMTS družbe Si.mobil, d. d. in Telemachmobil, d. o. o. (prej Tušmobil d.o.o.).

Ponudnik storitve lahko spreminja cenik, o tem pa uporabnike obvešča na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in navodila za uporabo storitve. Če bo ponudnik storitve med trajanjem storitve spremenil ceno storitve, bo od uporabnikov znova pridobil strinjanja za uporabo storitve.

2.8. Cenik

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti (Telekom Slovenije, Debitel, Si.mobil, Tušmobil in Telemach). Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa Privoščite.si: uporabniki Telekom Slovenije, Debitelovi naročniki in predplačniki / Simobil naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Tušmobil / Telemach. SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, Simobil in Tušmobil.

Ime SMS storitve Uporaba storitve Opis dogodka/mobilne vsebine Ime MT SMS na izpisu pogovorov Cena v EUR z DDV
Privoščite.si Samostojna št. Sistemska sporočila Sistemska sporočila 0,00
Privoščite.si Samostojna št. Info. na zahtevo Privoščite.si 5 0,99

3. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S potrditvenim SMS sporočilom oz. sodelovanjem, uporabnik potrjuje Pravila in pogoje uporabe storitve Privoščite.si in se strinja, da podjetje Privoščite d.o.o. obdeluje njegove osebne podatke za namene izvedbe storitve SMS nagradne igre (pridobivanje podatkov od uporabnikov, shranjevanje podatkov do izvedbe žrebanja, uporaba podatkov za izvedbo žrebanja). Privolitev v zbiranje osebnih podatkov je prostovoljna, uporabnik s poslanim SMS sporočilom pristane na izvedbo SMS storitve. Uporabniki imajo pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov.

4. Privoscite.si SMS klub

Uporabniki, ki sodelujejo v SMS nagradni igri, bodo včlanjeni v brezplačni Privoščite klub. Uporabnik se strinja s tem, da podjetje Privoščite d.o.o. obdeluje njegove osebne podatke za namene pošiljanja promocijskih sporočil Privoščite.si, v skladu s splošnimi pogoji Privoščite.si, ki so objavljeni na: www.privoscite.si. Promocijska sporočila oglaševalcev bo uporabnikom pošiljal Privoščite.si, ki oglaševalcem v nobenem primeru ne bo posredoval ali omogočil vpogleda v bazo podatkov o uporabnikih. Privoščite.si lahko za namene direktnega marketinga izvede profiliranje članov. Včlanitev v Privoščite.si klub je prostovoljna. Člani imajo pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov. Vsak član se iz Privoščite kluba lahko kadarkoli odjavi tako, da na številko 3090 pošlje SMS sporočilo z vsebino »KLJUČNA BESEDA« STOP (v tem primeru KRAKOV STOP).

Povratna SMS-sporočila iz kluba so za uporabnika BREZPLAČNA. Poslana SMS-sporočila se obračunavajo po ceniku vašega mobilnega operaterja.

5. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

  • sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno varna in zanesljiva;
  • ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami;
  • ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom;
  • ponudnik storitev ne odgovarja za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki;
  • ponudnik storitev ne odgovarja za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti telefona in neznanja ali nespretnosti uporabnika;
  • ponudnik storitev ne odgovarja za kakršne koli napake ali nedelovanje telefona, ki so posledica uporabe vsebinskih motivov na tehnološko neustreznih telefonih;
  • ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

6. Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad ter postopkom plačila dohodnine rešuje organizator nagradne igre, ki je odgovoren za pravilni potek nagradne igre.

7. Kršitve

Ponudnik bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

8. Kontakt

PRIVOŠČITE d.o.o., reklamacijska služba, Telefon: 040 711 743, E-mail: info@privoscite.si
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka na delovne dneve: 09:00 – 15:00 ure.

Hitri kontakt

040 711 743